Artists

Vlasov Vladimir Grigorevich

1927 - 2001 Odessa

Voloshinov Oleg

1936 - Mykolayiv

Zakharov Fyodor Zakharovich

1919 – 1994 Yalta

Zebek, Vladimir Evgenievich

1931-2015 Kinburn Spit Ukraine

Zhurakovsky Viktor Petrovich

(1928 - 2001) Odessa